- -0918385786- -

TUYỂN 54 NAM , NỮ CÔNG NHÂN ĐI LÀM VIỆC TRONG NHÀ MÁY BÁNH MÌ TẠI ROMANIA

Tuyến 54 Nam. nữ Công nhân di làm việc trong nhà máy Bánh mỉ tại Romania

1. Diều kiộn luvcn chon:

Nam, cao: 1 m65 trở lên. Nặng: 50 kg trớ lên, tuối tử 22 dền 48.

Ưu tiên cho nhừng người lao dộng đã có kinh nghiệm làm việc lại nước ngoài.

- Sửc khoe tốt. thị lực tốt, không mác các bệnh: Viêm gan B. c. 1HV. giang mai. hoa liễu, tiên sử hý*nh nâo. tim. gan. bệnh mân tính.

2. Ngành nghe - Lưong CB:

TT

Danh mục nghề

SỐ lương (người)

LCB 08h/ngày; 06 ngảy/tuan (USD/thảng)

1

Giám sãt ( Biết tiếng Anh)

01

950

2

Thợ điện

03

730

3

Cóng nhản sán xuát bánh mi

50

650

Tổng cộng

54

 

3. Điều kiện làm việc, phi xuất cảnh:

 

 

 

Thời hạn hợp dổng: 02 (hai) năm. gia hạn theo quy dịnh.

Ihời gian làm việc: 08 giờ/ngày, 06 ngảy/tuần lảm thêm tinh theo luật định.

-                    Chú sử dụng cung cấp lượt vé về khi NLĐ kềt thúc hợp dồng về nước.

  • Ản. ở. do chù sừ dụng chi trà.

-                    Phí xuất cành và phụ phí theo quy định của Công ty.

Dạt cục chổng trốn theo quy định của Còng ty

4. I.ich thi tuven, hồ sơy à tiến dô xuát cành:

  • Lịch thi tuyển trực tiếp: Ngày 18.09.2018 tại Hà Nội

-                    Hồ sơ bao gồm: Hộ chiếu gốc, Lỷ lịch tư pháp, văn băng chửng chi liên quan. 15 ánh 4x6 phòng trùng áo tổi mầu. khám sửc khóc vả hồ sơ lý lịch theo hưởng dần cùa công ty.

-                    Dự kiến xuất cánh sau khoáng 90 ngày kế lừ ngày NLĐ hoàn thiện hồ sơ.

-                    Lao động trúng tuyển phái hoàn tắt hồ sư, nộp tiền cọc trong vòng 20 ngày, nếu khùng hoàn tất dùng hạn Công ty sê tuyển lao dộng khác thav thể.

-                    Công ty cung cắp dầy dù hồ sơ và hường dàn NLĐ làm các thú tục vay vốn Ngân hàng di XKI.Đ nểu có nhu cầu vay vổn.

Liên hệ ; 0918385786